Tag Archives: Διακηρύξεις

Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων από τον Δήμο Αχαρνών

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κριτηρίων που αναλύονται στους όρους της διακήρυξης και για την ανάδειξη προμηθευτή της Δημόσιας Σύμβασης για την «Προμήθεια επτά (7) απορριμματοφόρων οχημάτων» εκτιμώμενης αξίας 995.000,00χωρίς Φ.Π.Α. 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13, στους όρους της διακήρυξης και στο άρθρο 11 της Υ.Α.Π1/2390/2013, ως εξής:
Συνέχεια

Βαμβακάρειο Ίδρυμα: Προσλήψεις Προσωπικού

Αρωγή Δήμου ΑχαρνώνΤο Δ.Σ. της «ΑΡΩΓΗΣ» στη Συνεδρίαση της 12/04/2021 αποφάσισε την πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία του Βαμβακαρείου Ιδρύματος.

Οι θέσεις που προκηρύσσονται –με καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων την 23η Απριλίου 2021 και ώρα 14.00– αφορούν:

 • δύο (2) θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού Τ.Ε.
 • τριών (3) θέσεις Νοσηλευτικού Προσωπικού Δ.Ε.
 • τεσσάρων (4) θέσεις Φροντιστών ΑΜΕΑ
 • μια (1) θέση Εργοθεραπευτή
 • μια (1) θέση Κοινωνικού Λειτουργού
 • μια (1) θέση Φυσικοθεραπευτή

Δείτε εδώ τις αποφάσεις
Απόφαση 07/2021
Απόφαση 08/2021
Απόφαση 09/2021

Ο Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών και παρεμβάσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία που έχουν συμβεί ατυχήματα στους δημοτικούς δρόμους του Δήμου»

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου  «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ», προϋπολογισμού 620.000€ με Φ.Π.Α.

 • Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών είναι η 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 • Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ.
 1. Δείτε εδώ την περίληψη της Διακήρυξης
 2. ΤΕΥΔ
 3. Μελέτη 112_2020
 4. Δημοσιοποίηση στοιχείων δημοσίων συμβάσεων έργων

 

Διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών & των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Δήμος ΑχαρνώνΗ Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αχαρνών ενέκρινε την διενέργεια ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την προμήθεια υλικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 107.932,44 €

Τα έγγραφα της σύμβασης θα είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : http://www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προμηθειών, Παναγιώτης Μπάσιος, Προϊστάμενος, τηλ.: 213.20.72.507, Νικόλαος Γκαγκαστάθης, τηλ. 213.20.72.370.
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται επίσης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gr) και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.acharnes.gr.

Δείτε εδώ την Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, την μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την σύνταξη των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού.

Πλήρωση θέσης Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΔημόσια Γνωστοποίηση για πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη με τα εξής αντικείμενα: επίβλεψη δομικών έργων και δομικών υλικών, οργάνωση και διαχείριση εργοταξίων, ανακαινίσεις κτιρίων, τοπογραφικές αποτυπώσεις κ.λ.π., ανάπτυξη των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου, την εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων ή εισηγήσεων, επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραίτητων για την πραγμάτωση των σκοπών του Δήμου, συστηματική παρακολούθηση στον τομέα της δραστηριότητάς του και κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από το Δήμαρχο.
Συνέχεια

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΜε καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών τις 23/11/2020 & ώρα 15:30 μ.μ. ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 212/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 61/2020 μελέτη και ειδικότερα:
Συνέχεια