Tag Archives: Προκηρύξεις

Περιληπτική Διακήρυξη για την προμήθεια ασφαλτομίγματος και ασφαλτικού γαλακτώματος από τον Δήμο Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 41.194,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24 % και συνολικού ποσού 51.080,56 € με Φ.Π.Α. (9.886,56 €) σύμφωνα με τον πίνακα του ενδεικτικού προϋπολογισμού της Μελέτης.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 02/11/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.. Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα οι οποίες θα πρωτοκολληθούν.
Συνέχεια

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια πινακίδων σιδηρουργικών υλικών, φρεατίων και εσχαρών του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις Διατάξεις του Βιβλίου Ι, του Ν. 4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια πινακίδων σιδηρουργικών υλικών, φρεατίων και εσχαρών.

Οι φάκελοι των προσφορών μαζί με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στον Δήμο Αχαρνών (Φιλαδελφείας 87 & Μ. Μπόσδα – Αχαρνές) ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού στις 03/11/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., που θα συσταθεί στο Τμήμα Προμηθειών (1ος όροφος Δημαρχιακού Μεγάρου).
Συνέχεια

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΣτο διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά και νομικά πρόσωπα αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε κράτος-μέλος της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης, διάρκειας τουλάχιστον μέχρι τις 23/12/2021.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 105.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο ταμείο, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.
Συνέχεια

Διακήρυξη για την πρόσληψη 20 Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από τη Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.)

Δημοτική Φροντίδα ΑχαρνώνΤην πρόσληψη είκοσι (20) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021 ανακοίνωσε η ΔΗ.Φ.Α.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την επίσημη ιστοσελίδα του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (www.difa.gr) και από την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αχαρνών και να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής καταθέτοντας όλα τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του ΝΠΔΔ «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών» (Διεύθυνση: Αγ.Τριάδος 39, Αχαρνές), τηλέφωνο επικοινωνίας: 2167005271, από 01/10/2020 και για δέκα (10) εργάσιμες ημέρες έως και την 14/10/2020, κατά τις ώρες 11:00 – 13:00.

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση

Διακήρυξη διαγωνισμών για την εκμίσθωση κυλικείων Γυμνασίων και Λυκείων Δήμου Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΗ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων του 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

Ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των κυλικείων του 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ – 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ θα διενεργηθεί στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις 08/09/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. του 6ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ και ώρα 12:30 του 8ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
Συνέχεια

Διακήρυξη μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση του ΚΕΠ 219 ΠΓ Αγίας Άννας Αχαρνών

Δήμος ΑχαρνώνΟ Δήμος Αχαρνών διακηρύσσει μειοδοτική δημοπρασία, φανερή και προφορική, για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο, στο οποίο θα μεταστεγαστεί το ΚΕΠ 219 ΠΓ Αγίας Άννας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την δημοσίευση της διακήρυξης.
(Ημέρα δημοσίευσης στη Διαύγεια 12/05/2020 με ΑΔΑ: 6ΞΛΙΩΨ8-1ΡΚ).

Κλικ εδώ για να διαβάσετε την Διακήρυξη και τις λεπτομέρειες της δημοπρασίας.