Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Αχαρνών και των Νομικών του Προσώπων

DImos Axarnwn mainΜε καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών τις 23/11/2020 & ώρα 15:30 μ.μ. ο Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 212/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια καυσίμων, λιπαντικών και ορυκτελαίων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αριθμ. 61/2020 μελέτη και ειδικότερα:

Για την Ομάδα «Α: Αμόλυβδη Βενζίνη», το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης λιανικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης, για την Ομάδα «Β: Πετρέλαιο κίνησης» και την Ομάδα «Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης», το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%), για το σύνολο των ειδών, επί της εκάστοτε διαμορφούμενης μέσης χονδρικής τιμής πώλησης εκάστου είδους, όπως αυτή ανακοινώνεται από το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τον Νομό Αττικής, κατά την ημέρα παράδοσης. Σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4257/2014, γίνονται δεκτές και προσφορές με αρνητικό ποσοστό έκπτωσης, χωρίς αυτό να υπερβαίνει το -5% και για την Ομάδα «Δ: Λιπαντικά και Ορυκτέλαια» την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των ειδών.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 09132100-4 «Αμόλυβδη Βενζίνη», 09134100-9 «Πετρέλαιο κίνησης», 09135100-5 «Πετρέλαιο Θέρμανσης» και 24951100-6 «Λιπαντικά και Ορυκτέλαια».

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.514.909,86 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών «ΔΗΦΑ»», του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες – «Αρωγή», του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», καθώς και του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:

Α. Ομάδα «Α – Αμόλυβδη Βενζίνη», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 233.665,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

 1. Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών: 210.056,00 €.
 2. Χρηματοδότηση «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών «ΔΗΦΑ»»: 13.193,60 €.

 3. Χρηματοδότηση «Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες – «Αρωγή«»: 10.416,00 €.

Ομάδα «Β: Πετρέλαιο κίνησης» (Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 671.088,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

Ομάδα «Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης», συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 524.520,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και αναλυτικά ως εξής:

 1. Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών: 37.200,00 €.
 • Χρηματοδότηση «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών «ΔΗΦΑ»»: 31.000,00 €.

 • Χρηματοδότηση «Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες – «Αρωγή«»: 9.920,00 €.

 • Χρηματοδότηση «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»: 198.400,00 €.

 • Χρηματοδότηση «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»: 248.000,00 €.

 • Ομάδα «Δ – Λιπαντικά & Ορυκτέλαια» (Χρηματοδότηση Δήμου Αχαρνών ), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, 85.636,26 €,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 %.

  Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

  Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί οι με αρ. Α-588/24-07-2020, Α-589/24-07-2020, Α-590/24-07-2020, Α-591/24-07-2020 & Α-747/11-09-2020 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Αχαρνών, οι με αρ. αρ. Α-143/22-07-2020 & αρ. Α-143/22-07-2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών «ΔΗΦΑ»» και οι με αρ. Α-48/26-06-2020 και αρ. Α-49/26-06-2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες – «Αρωγή»» Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 8440/24/02/2011 απόφασης ΥΠΕΣΑΗΔ, οι  Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται σε σύνταξη προϋπολογισμού.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «100160».

  Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 16/10/2020 & ώρα 15:30 π.μ..

  Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 23/11/2020 & ώρα 15:30 μ.μ..

  Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά – Τεχνική Προσφορά): 30/11/2020 & ώρα 10:00 π.μ..

  Στo διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.

  Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.

  Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 2 % επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

  Τόπος παράδοσης των ειδών είναι:

  • για την ομάδα Α – Καύσιμα – Αμόλυβδη Βενζίνη: οι εγκαταστάσεις (πρακτορεία ή πρατήρια ή αντιπρόσωποι) που θα δηλωθούν από τον προμηθευτή για τον ανεφοδιασμό των οχημάτων.
  • για την Ομάδα «Β: Πετρέλαιο κίνησης»: Το Δημοτικό Γκαράζ.
  • Για την Ομάδα «Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης»:  Οι εγκαταστάσεις των Δημοτικών Κτηρίων, του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών «ΔΗΦΑ»», του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Ατόμων Με Ειδικές Ανάγκες – «Αρωγή»», οι κατά τόπους δεξαμενές των σχολικών μονάδων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης: EL 305)
  • Για την ομάδα «Δ – Λιπαντικά – Ορυκτέλαια»: Το αμαξοστάσιο του Δήμου.

  Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά, από την λήψη της παραγγελίας, αυθημερόν για την Ομάδα «Α – Αμόλυβδη Βενζίνη», εντός τριών (3) εργασίμων ημερών για την Ομάδα «Β: Πετρέλαιο κίνησης», εντός δύο (2) εργασίμων ημερών για την  Ομάδα «Γ: Πετρέλαιο Θέρμανσης» και εντός πέντε (5) ημερών για την Ομάδα «Δ – Λιπαντικά & Ορυκτέλαια».

  Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

  Ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευθεί στον Ελληνικό Τύπο, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Η διακήρυξη αυτής θα αναρτηθεί στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr

  Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.

  Σχολιάστε

  Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

  Λογότυπο WordPress.com

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Twitter

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Φωτογραφία Facebook

  Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

  Σύνδεση με %s

  Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.