Ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Αχαρνών

DImos Axarnwn mainΟ Δήμος Αχαρνών, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 4412/2016 και της με αρ. 239/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Αχαρνών, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με την με αρ. 79/2019 μελέτη.

Η προμήθεια περιλαμβάνεται στα CPV: 34330000-9 «Ανταλλακτικά για οχήματα μεταφοράς αγαθών, μικρά φορτηγά και αυτοκίνητα» και 50112000-3 «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων»

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 616.280,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου Αχαρνών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2 της αναλυτικής διακήρυξης.

Η προμήθεια διαιρείται αναλυτικά στα παρακάτω Τμήματα:

  • ΟΜΑΔΑ 1: εκτιμώμενη αξία 204.600,00 € (165.000.000,00 € + 39.600,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 2: εκτιμώμενη αξία 74.400,00 € (60.000,00 € + 14.400,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 3: εκτιμώμενη αξία 121.520,00 € (98.000,00 € + 23.520,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 4: εκτιμώμενη αξία 55.800,00 € (45.000,00 € + 10.800,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 5: εκτιμώμενη αξία 4.960,00 € (4.000,00 € + 960,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 6: εκτιμώμενη αξία 68.200,00 € (55.000,00 € + 13.200,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 7: εκτιμώμενη αξία 49.600,00 € (40.000,00 € + 9.600,00 € Φ.Π.Α.).
  • ΟΜΑΔΑ 8: εκτιμώμενη αξία 37.200,00 € (30.000,00 €  + 7.200,00 € Φ.Π.Α.).

Προσφορές υποβάλλονται είτε για μια ομάδα, είτε για περισσότερες ομάδες, είτε για το σύνολο των ομάδων. Όλες οι ομάδες μπορούν να ανατεθούν σε έναν προσφέροντα. Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Για την συγκεκριμένη προμήθεια έχουν εκδοθεί: οι με αρ. Α-1154/2019, Α-1156/2019, Α-1157/2019 και Α-1158/2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης του Δήμου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, όπου έλαβε τον Συστημικό Αριθμό «82943».

Ημερομηνία & ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 17/02/2020 & ώρα 07:00 π.μ.

      Καταληκτική ημερομηνία & ώρα υποβολής προσφορών: 21/02/2019 & ώρα 15:30 μ.μ.

Αποσφράγιση προσφορών (Δικαιολογητικά–Τεχνική Προσφορά): 28/02/2019 & ώρα 10:00 π.μ.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών, και συνεταιρισμοί αντίστοιχης επαγγελματικής δραστηριότητας, που παρέχουν εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, και που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2.2 της διακήρυξης.

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και η γλώσσα σύνταξης αυτών θα είναι η Ελληνική.

Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 1% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε ομάδας, χωρίς Φ.Π.Α., διάρκειας τουλάχιστον εξήντα (60) ημερών μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Τόπος παράδοσης των ειδών είναι διάφορα το Γκαράζ του Δήμου (Κωδικός NUTS: EL 305).

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται περιοδικά, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την λήψη της παραγγελίας για όλες τις ομάδες και αναλυτικά σύμφωνα με το άρθρο 6.1 της διακήρυξης.

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 του Ν.4412/2016 ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής (άρθρο 360 παρ.1 του Ν.4412/2016), όπως αναλυτικά περιγράφεται στο άρθρο 3.4 της διακήρυξης.

Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 24/12/2019 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε τον προσωρινό αριθμό αναφοράς: 2019-180652. Επίσης, ο διαγωνισμός δημοσιοποιείται ηλεκτρονικά με την ανάρτηση της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr, του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.). άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου στη διεύθυνση: http://www.acharnes.gr/. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους ή να τους αποσταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κατόπιν αιτήματος στο e-mail: prom@acharnes.gr.

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, αρχικής και τυχόν επαναληπτικής, βαρύνει τον/τους ανάδοχο/αναδόχους.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.